SHARINGS

SHARINGS

  • All
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
2024

What is the dissolution of a company?

Is a company that has been wound up considered to have been dissolved? The answer is, no. The dissolution of a company occurs when the …

2024

Apakah itu pembubaran sebuah syarikat?

Adakah syarikat yang telah digulung dianggap telah dibubarkan? Jawapannya, tidak. Pembubaran sebuah syarikat berlaku apabila nama dan rekod syarikat tersebut telah sah dibuang dari Suruhanjaya …

2024

Legal Sources of Malaysian Company Law

Companies Act 2016 (for private and public companies) – For private and public companies, such as enforcement agency; SSM. Capital Markets and Services Act 2007  …

2024

Sumber Undang-Undang Syarikat Malaysia

Akta Syarikat 2016 (untuk syarikat swasta dan awam)    – Untuk syarikat swasta dan awam, seperti agensi penguatkuasaan; SSM. Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007     – …

2024

APPLICABLE LAW REGARDING INHERITANCE ADMINISTRATION IN MALAYSIA

Small inheritance   – Amanah Raya Corporation Act 1995 (Amanah Raya Berhad) – Small Estates (Distribution) Act 1955 (Small Estates Distibution, Department of Director General …

2024

UNDANG-UNDANG TERPAKAI BERKENAAN PENTADBIRAN HARTA PUSAKA DI MALAYSIA

Pusaka kecil – Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (Amanah Raya Berhad) – Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Bahagian Pusaka Kecil, Jabatan Ketua Pengarah Tanah …

2024

What is a company’s constitution?

The company’s constitution is a document that binds the company and its members. The constitution refers to the Memorandum and Articles of Association that govern …

2024

Apakah itu perlembagaan syarikat?

Apakah itu perlembagaan syarikat? Perlembagaan syarikat merupakan satu dokumen yang mengikat syarikat dan anggota-anggotanya. Perlembagaan juga merujuk kepada ‘Memorandum and Articles of Association’ yang mengawal …