What is the dissolution of a company?

Is a company that has been wound up considered to have been dissolved? The answer is, no. The dissolution of a company occurs when the company’s name and records have been legally removed from the Companies Commission of Malaysia. How can a company be struck off? According to section 549 of the Companies Act 2016, […]

Apakah itu pembubaran sebuah syarikat?

Adakah syarikat yang telah digulung dianggap telah dibubarkan? Jawapannya, tidak. Pembubaran sebuah syarikat berlaku apabila nama dan rekod syarikat tersebut telah sah dibuang dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia Bagaimana pembuangan syarikat boleh terjadi? Menurut seksyen 549 Akta Syarikat 2016, pembuangan syarikat boleh terjadi apabila syarikat tersebut tidak menjalankan perniagaan ataupun tidak beroperasi, syarikat itu melanggar peruntukan […]

Legal Sources of Malaysian Company Law

Companies Act 2016 (for private and public companies) – For private and public companies, such as enforcement agency; SSM. Capital Markets and Services Act 2007  – For public company and private company that offer securities to the public/investment/unit trust Listing Requirements  – Public companies that list the shares on Bursa  Limited Liability Company : Section […]

Sumber Undang-Undang Syarikat Malaysia

Akta Syarikat 2016 (untuk syarikat swasta dan awam)    – Untuk syarikat swasta dan awam, seperti agensi penguatkuasaan; SSM. Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007     – Untuk syarikat awam dan syarikat swasta yang menawarkan sekuriti kepada awam/pelaburan/amanah saham. Keperluan Penyenaraian    – Syarikat awam yang menyenaraikan saham di Bursa. Syarikat Liabiliti Terhad : Seksyen 10 Akta Syarikat […]

Apakah itu perlembagaan syarikat?

Apakah itu perlembagaan syarikat? Perlembagaan syarikat merupakan satu dokumen yang mengikat syarikat dan anggota-anggotanya. Perlembagaan juga merujuk kepada ‘Memorandum and Articles of Association’ yang mengawal pengurusan dalaman dan hal ehwal sesebuah syarikat seperti pelantikan pengarah, pengendalian mesyuarat, dan pemindahan saham. Sebuah syarikat boleh memasukkan apa-apa perkara yang dikehendakinya di dalam perlembagaan tersebut selagi ia tidak […]